snel antwoord nodig bel ? Gsm Geert +32(0)477 63 71 89
 


rayfilm logo small

menutussen
printertoebehoren
menutussen
papiersoorten
menutussen
etiketten
menutussen
afwerken
menutussen
services
menutussen
Statiestieken
menutussen
Domein Hosting
menutussen
Optinews
menutussen
Displays
menutussen
Kantoorbenodigheden
menutussen

menutussen
stempels

menutussen
downloads
menutussen
supply selector

U: 

P: 


24-7-2019

ruimte
menutussen
ruimte


Papier

WEBHOSTING

 
Pakket: Start Basic Plus Pro Premium Start Basic Plus Pro Premium
EUR per maand * 10,83 18,33 31,25 54,17 91,91 17,92 30,83 52,50 89,33 151,08
Opties:                    
Webruimte 100 MB 300 MB 750 MB 2 GB 5 GB 100 MB 300 MB 750 MB 2 GB 5 GB
Mailboxen / FTP 10 + 30 + 100 + 200 + 500 + 10 + 30 + 100 + 200 + 500 +
Dataverkeer / Maand 10 GB + 25 GB + 40 GB + 60 GB + 100 GB + 10 GB + 25 GB + 40 GB + 60 GB + 100 GB +
PHP
Tomcat JSP            
MySQL 10 MB + 25 MB + 50 MB +
CGI / Perl
Frontpage Extensies
.Net Framework          
MS ASP          
MS Access          
MS SQL           10 MB + 25 MB + 50 MB +
ColdFusion MX          
Fotoalbum
Gastenboek
Discussieforum
Contactformulieren
Prijs 1 jaar € 130 € 220 € 375 € 650 € 1103 € 215 € 370 € 630 € 1072 € 1813

 

GoodLook biedt standaard oplossingen voor het hosten van uw website. De standaard pakketten zijn zodanig ingericht, dat er voor ieder soort website een oplossing op maat mogelijk is. Bijkomend voordeel van de standaardpakketten is dat het uitbesteden van de webhosting nagenoeg geen technische kennis van u vergt. Heeft u vragen omtrent het selecteren van het voor u meest geschikte pakket, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Verkoop.

Het instappakket stelt u in staat een beperkte site te hosten. Wilt u bijvoorbeeld een database koppelen aan uw website, dan is dit mogelijk vanaf het basispakket.

Het onderscheid tussen de pakketten wordt voornamelijk gekenmerkt door de hoeveelheid harddiskruimte die de website in beslag neemt, de hoeveelheid dataverkeer die de website zal genereren en het aantal e-mailadressen dat u wenst te gebruiken.

De pakketten zijn vanaf het basispakket uitbreidbaar met:

  • e-mailadressen
  • hoeveelheid harddiskruimte
  • hoeveelheid dataverkeer
  • subdomeinen
  • mailinglists


uw website kan ook door ons gemaakt worden, vraag vrijblijvend meer informatie
dankzij de ruime kennis van onze medewerkers kunnen wij van eenvoudige tot
zeer complexe websites bouwen.

EXTRA Mogelijkheden        
Shopping E-commerce        
Forums        
Flash        
         


Alle bedragen zijn uitgedrukt in Euro en exclusief B.T.W.

Alle pakketten worden per jaar vooruit gefactureerd. Indien u uw hosting wenst te stoppen dan dient dit ten minste 3 maanden
voor het einde van het contract te gebeuren. Anderzijds wordt er terug voor een jaar gefactureerd.

Let op: Wanneer u het instappakket binnen het jaar opzegt, zullen de kosten voor de domeinnaamregistratie separaat aan u worden doorberekend.

Ook bestaat de mogelijkheid om extra e-mailadressen, harddiskruimte, subdomeinen of mailinglists af te nemen vanaf het basis pakket. De tarieven hiervoor zijn als volgt:

 

uitbreiding: p/mnd.
25 Extra e-mail adressen (POP-boxen) /maand 9
25 Extra MB harddiskruimte /maand 9
5 Extra mailinglists /maand 9
5 Subdomeinen /maand 9
1 Extra SQL-database /maand 9

Een domeinnaam vormt de ingang tot uw website. Het is raadzaam uw domeinnaam zo vroeg mogelijk vast te leggen, teneinde te voorkomen dat anderen uw domeinnaam registreren. Buiten het koppelen van een domeinnaam aan een website, is het ook mogelijk uw domeinnaam slechts te reserveren zonder dat u actief gebruik maakt van de domeinnaam.

GoodLook stelt u in staat uw domeinnaam met tal van extensies te registreren. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende extensies en de tarieven voor registratie.

  

e-mailfaciliteit

Indien u wel al gebruik wenst te maken van een eigen e-mailadres, maar u nog geen behoefte heeft aan een website. Kunt u, voor een meerprijs van 105 per jaar, gebruik maken van de e-mailfaciliteit. U krijgt dan een vijftal zogeheten pop-accounts tot u beschikking welke u desgewenst ook nog kan uitbreiden.Genoemde prijzen zijn exclusief b.t.w. en in Euro.

* Bij het registreren van deze domeinnaamextensies dient u er rekening mee te houden dat het domein voor twee jaar wordt vastgelegd en per twee jaar wordt gefactureerd.

** Bij het registreren van n van deze domeinnaamextensies dient u er rekening mee te houden dat het domein voor twee jaar wordt vastgelegd en per twee jaar wordt gefactureerd. Tevens kan de prijs variabel zijn. De genoemde prijs is de instapprijs. Voor een exacte prijsopgaaf kunt u contact opnemem met onze afdeling verkoop.

Het is mogelijk een domeinnaam, die u reeds bij een andere provider heeft laten registreren, te verhuizen naar IS-GoodLook. Voor het verhuizen van de domeinnaam berekenen wij geen extra kosten. U betaalt slechts de registratie.

Aan het registreren van een domeinnaam zijn voorwaarden verbonden. Zo kan een .nl domein alleen door bedrijven of instellingen geregistreerd worden die zijn aangesloten bij een overkoepelende organisatie als bijvoorbeeld de KvK. Voor meer uitleg over de voorwaarden en toepassing van de verschillende extensies kijkt u op:

Inbel accounts

Genoemde bedragen zijn uitgedrukt in Euro en zijn exclusief 21% B.T.W.

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. "GoodLook":
, gevestigd te Waregem, kantoorhoudend aan het adres Moerbeekstraat 59 - 9870 ZULTE;

b. "klant": iedere partij welke een overeenkomst aangaat met GoodLook ten aanzien van de in deze algemene voorwaarden genoemde diensten en producten;

c. "hosting": het door GoodLook aan haar klanten bieden van ruimte op het Internet en het leveren van periodieke diensten, alles in de ruimste zin des woords;

d. "software-ontwikkeling": het voor klanten ontwikkelen van computerprogrammatuur en het bouwen van websites voor het Internet, alsmede het verrichten van alle bijkomende activiteiten, alles in de ruimste zin des woords.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij GoodLook goederen en /of diensten van welke aard ook aan klant levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Alle aanbiedingen van GoodLook zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen GoodLook en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2 - dienstverlening / verplichtingen GoodLook en verplichtingen klant
2.1 GoodLook verbindt zich tot het met zorg uitvoeren van de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten.

2.2 GoodLook ziet er op toe dat de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten:
- voldoen aan de overeengekomen kwalificaties;
- op vakbekwame wijze worden uitgevoerd.

2.3 GoodLook ziet er op toe dat haar personeel voldoet en zal blijven voldoen aan de ter uitvoering van haar verplichtingen benodigde kwaliteiten ten aanzien van deskundigheid en ervaring.

2.4 Klant zal GoodLook steeds tijdig en zo volledig mogelijk voorzien van nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie en voorts, indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden van GoodLook noodzakelijk is, alle faciliteiten op haar locatie(s) ter beschikking stellen.

2.5 Zonder toestemming van GoodLook is het klant verboden de door GoodLook verschafte gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden over te dragen.

2.6 De klant garandeert dat alle redelijke instructies van GoodLook met betrekking tot het gebruik van diensten worden opgevolgd om voortzetting van diensten op een redelijke wijze te kunnen uitvoeren, en GoodLook in verband daarmee van alle assistentie voorziet waarom GoodLook redelijkerwijs verzoekt.

2.7 De persoonsgegevens van klant verstrekt aan GoodLook worden zorgvuldig door laatstgenoemde beheerd en strekken slechts tot gebruik binnen het kader van haar beheers- en administratieve taken. De persoonsgegevens worden nimmer aan derden kenbaar gemaakt, tenzij GoodLook daar toe wordt verplicht door de wet of op basis van een onderliggende rechterlijke uitspraak.

Artikel 3 - prijs / betaling
3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelastingen (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

3.2 GoodLook is bevoegd na schriftelijke berichtgeving aan klant en met inachtneming van een termijn van drie maanden de prijzen en tarieven voor door haar geleverde producten en periodieke diensten te verhogen. Prijsverlagingen worden onmiddellijk doorgevoerd.

3.3 Klant is verplicht betalingen voor hosting bij vooruitbetaling per kwartaal, per jaar of bij nader vast te stellen termijn te voldoen. Echter klant ontvangt niet eerder een factuur voor hosting dan na oplevering en het operationeel worden van zijn Internet-site.

3.4 GoodLook kan bedingen dat een gedeelte of het geheel van de vergoeding voor software-ontwikkeling voor aanvang van haar werkzaamheden en/of tussentijds door klant wordt voldaan.

3.5 Alle facturen zullen door klant worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke betalingscondities is klant verplicht binnen dertig dagen na factuurdatum te betalen. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door GoodLook is ontvangen.

3.6 Indien klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal klant zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend en gemaakt door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

Artikel 4 - meerwerk / wijziging
4.1 Indien gedurende de uitvoering van een opdracht of gedurende de looptijd van een periodieke overeenkomst tussen GoodLook en klant van de zijde van laatstgenoemde aanvullende leveringen dan wel aanpassingen worden gewenst, waardoor de prestatie(s) van GoodLook aantoonbaar worden verzwaard, dan is sprake van meerwerk dat voor vergoeding naar het gebruikelijke tarief dat door GoodLook wordt gehanteerd in aanmerking komt. GoodLook is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat voor de aanvullende leveringen dan wel aanpassingen een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

4.2 Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht en/of de continuteit van de dienstverlening, en/of de wederzijdse verantwoordelijkheden van klant en GoodLook, kan / kunnen worden benvloed.

4.3 Voor zover voor hosting een periodiek vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal GoodLook klant tevoren schriftelijk informeren over de financile consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 5 - tussentijdse beindiging
5.1 Indien de klant enige verplichting uit een overeenkomst met GoodLook niet nakomt, met name zijn verplichting tot stipte betaling, zijn verplichtingen op grond van het bepaalde in artikel 2 lid 4 en in situaties als omschreven in artikel 12, is GoodLook gerechtigd zonder sommatie of ingebrekestelling, haar verplichtingen uit bedoelde overeenkomst op te schorten dan wel te beindigen.

5.2 Onverminderd het bepaalde elders in deze algemene voorwaarden wordt de tussen klant en GoodLook gesloten overeenkomst ontbonden, zonder dat rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling zal zijn vereist, op het moment dat klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest, alsmede in het geval dat klant en/of diens medewerkers illegale teksten en/of afbeeldingen op de Internet-site plaatsen.

5.3 Klant heeft het recht de overeenkomst met GoodLook tussentijds te beindigen indien GoodLook niet voldoet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst met klant of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, doch niet eerder dan nadat klant GoodLook schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en GoodLook binnen die periode niet alsnog voldoet aan haar verplichtingen.

Artikel 6 - aansprakelijkheid
6.1 GoodLook is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van grove schuld of opzet van GoodLook en/of haar werknemers doch beperkt tot maximaal het bedrag van de voor desbetreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

6.2 Indien de betreffende overeenkomst hosting betreft en de looptijd bedraagt meer dan 1 jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor 1 jaar.

6.4 Aansprakelijkheid van GoodLook voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

6.5 Aansprakelijkheid van GoodLook voor schade aan derden is uitgesloten.

6.6 Indien in het geval van hosting een Internet-site tengevolge van een forse tijdelijke of plotselinge toename in het dataverkeer, stroomstoring, vernieling, beschadiging en enige andere oorzaak buiten de invloedsfeer van GoodLook, alsmede in het geval van (regulier) onderhoud uitvalt of anderszins wordt gestoord, vormt dit geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van GoodLook en leidt dit derhalve niet tot aansprakelijkheid voor de schade die de klant daardoor eventueel leidt.

6.7 De aansprakelijkheid van GoodLook wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant GoodLook onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en GoodLook ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te omvatten van de tekortkoming, opdat GoodLook in staat is adequaat te reageren.

6.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij GoodLook meldt.

Artikel 7 - overmacht
7.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van GoodLook.

7.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar enige schadevergoeding verschuldigd zullen zijn.

Artikel 8- toepasselijk recht en geschillen
8.1 De overeenkomsten tussen GoodLook en klant worden beheerst door Belgisch recht.

8.2 De geschillen welke tussen GoodLook en klant mochten ontstaan naar aanleiding van een door GoodLook met klant gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar GoodLook is gevestigd.

Hosting
De in dit hoofdstuk "hosting" vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien GoodLook in opdracht van klant optreedt als host op het Internet en in het geval van overige periodieke dienstverlening.

Artikel 9 - Duur
9.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode als door partijen overeengekomen. Indien geen bepaalde termijn is overeengekomen geldt een duur van 1 jaar.

9.2 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode doch niet langer dan 1 jaar, tenzij klant of GoodLook de overeenkomst schriftelijk beindigt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de betreffende periode.

Artikel 10 - verplichtingen en rechten GoodLook
10.1 GoodLook draagt zorg voor de aanwezigheid van klant op het Internet voor de duur van de overeenkomst, alsmede voor alle specificaties en onderdelen van de door klant gewenste diensten.

10.2 GoodLook is vrij om de samenstelling of inhoud van de door klant gewenste diensten eenzijdig ten gunste van klant aan te passen.

10.3 Bij overschrijding van het dataverkeer boven de in de overeenkomst afgesproken grens is klant GoodLook een vergoeding verschuldigd als nader in de overeenkomst bepaald.

10.4 GoodLook is verplicht klant tijdig in te lichten indien het dataverkeer dreigt de in de overeenkomst afgesproken grens te overschrijden.

Artikel 11 - onderhoud / garantie
11.1 GoodLook verplicht zich tot regelmatige controle en gedegen onderhoud van de door haar gebruikte apparatuur en systemen en zorgt zij dat de capaciteit van deze apparatuur en systemen zodanig ruim is dat dit bij normaal gebruik niet leidt tot storingen.

11.2 GoodLook verstrekt geen garantie op de door haar geleverde diensten, doch verplicht zich op eerste afroep door klant alle haar ten dienste staande middelen in te schakelen teneinde eventuele storingen en/of gebreken onverwijld op te lossen.

Artikel 12 - vrijwaring door klant
Klant vrijwaart GoodLook voor alle aanspraken van derden ter zake van schades waarvoor aansprakelijkheid van GoodLook jegens klant is uitgesloten en voorts in het bijzonder voor schade als gevolg van: ondeskundig gebruik/foutieve installatie van - en het verschaffen van onjuiste/onwettelijke informatie en/of afbeeldingen op - een Internet-site door de klant, medewerkers van de klant en/of derden; het zonder toestemming van klant of GoodLook inbreken in en/of toegang verschaffen tot -computerprogramma's/Internet-sites door derden (hacken); het beledigen en het anderszins inbreuk maken op rechten van derden.

Software ontwikkeling
De in dit hoofdstuk "software-ontwikkeling" vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk "hosting" van toepassing indien GoodLook in opdracht van klant computerprogrammatuur ontwikkelt en/of websites bouwt.

Artikel 13 - ontwikkeling van programmatuur
13.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. GoodLook zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door de klant verstrekte gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor klant instaat.

13.2 GoodLook is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Artikel 14 - aflevering, installatie en acceptatie
14.1 GoodLook zal de te ontwikkelen programmatuur aan klant conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door GoodLook uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.

14.2 Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode 14 dagen na aflevering of, indien een door GoodLook uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie.

14.3 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door GoodLook uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen: na voltooiing van de installatie, dan wel indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel indien GoodLook vr het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in lid 5 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens lid 6 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien klant daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

14.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de klant GoodLook hierover zo spoedig mogelijk gedetailleerd, schriftelijk, informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

14.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur andere fouten dan bedoeld in lid 4 bevat, dan zal de klant GoodLook hierover tijdig, uiterlijk op de laatste dag van de testperiode schriftelijk in de vorm van een gedetailleerd testrapport informeren. GoodLook zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij GoodLook gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

14.6 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijn de fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichtingvan de GoodLook om deze kleine fouten te herstellen.

14.7 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

Artikel 15 - intellectuele eigendom
15.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die GoodLook bij de uitvoering van software-ontwikkeling gebruikt of zelf ontwikkelt, daaronder begrepen programmatuur, adviezen en werkwijzen, berusten uitsluitend bij GoodLook (of diens licentiegevers). Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.

15.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GoodLook is het klant niet toegestaan de rechten van intellectuele eigendom van GoodLook of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

15.3 De rechten van intellectuele eigendom welke GoodLook in licentie gebruikt mag klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

15.4 Het is GoodLook toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien GoodLook door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat klant niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal GoodLook op verzoek van klant een reservekopie aan klant ter beschikking stellen.

Artikel 16 - annulering
Indien klant een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is zij gehouden aan GoodLook alle met het oog op de uitvoering van bewuste opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van GoodLook op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.

 

Opzegging domeinregistratie & hosting

Indien u niet verder uw hosting of domeinregistratie bij GoodLook wenst te laten geworden dan dient u minstens 3 maanden vooraf schriftelijk deze op te zeggen.
anderzijds wordt deze jaarlijks verder gefactureerd.

 

  HOME EMAIL  

 

 
Copyright 1998-2019 GoodLook.
"Your Partner For Quality "

Privacyverklaring